Passeig de Pere III, 53, 08242 Manresa, Barcelona +34 938 74 61 52

  • Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l’experiència de navegació. Si continua navegant, entenem que les accepta.
  • En aquest sentit, la Llei determina que quan s’utilitzin qüestionaris o altres impresos per a la recollida de dades, figuraran en aquests, de manera clara, les citades advertències.
  • En el cas que les dades no s’hagin obtingut directament de l’interessat, aquest haurà de ser informat pel responsable del fitxer, dins dels tres mesos posteriors al registre de les dades.
  • Quan les dades procedeixin de fonts accessibles al públic i es destinin a la publicitat o prospecció comercial, se l’informarà en cada comunicació de l’origen de les dades, de la identitat del responsable del fitxer així com dels drets que l’assisteixen.
  • Excepte en casos puntuals, per dur a terme la comunicació o sessió de les dades haurà de sol·licitar-se el consentiment previ de l’interessat.
  • Així mateix, només podran tractar-se, amb el consentiment per escrit de l’afectat, dades especialment protegides com la ideologia, l’afiliació sindical, la religió i creences, així com l’origen racial, aspectes relacionats amb la salut o la condició sexual.
  • Viatges Concord S.A., com a responsable del fitxer, haurà d’incloure les pertinents clàusules d’informació i/o consentiment en tots i cadascun dels formularis o documents que s’utilitzin per a la recollida de dades personals.
Traducir »